Gróf Esterházy Tamás gondnokság alá helyezését kéri a hitbizotmány zárgondnoka

Rendkívül érdekes per indult meg a veszprémi törvényszék előtt gróf Esterházy Tamás ellen.

A perben a felperes gróf Esterházy János, a Pápa-ugodi Esterházy hitbizomány gondnoka és zárgondnoka. Keresetében arra kéri a törvényszéket az uj hitbizotmányi törvény alapján, hogy gróf Esterházy Tamás hitbizományi haszonélvezőt tékozlás miatt helyezze, gondnokság alá. Hivatkozik keresetében arra, hogy Esterházy Tamás adósságmentesen vette át a hitbizományt, viszont a mai napig mintegy kilencmillió pengő adósságot halmozott fel, szertelenül költekezik most is és igy költekezésével a hitbizományi állagot is veszélyezteti. Keresetében Esterházy Tamás gondno­kául a saját kirendelését kéri.

Ebben az érdekes perben most volt a tárgyalás és a bíróság határozatát írásban közli az érdekel­tekkel.

A gondnokság alá helyezés — amennyiben azt a bíróság elrendeli —, a hitelezők szempontjából nem jelent lényeges változást, mert ezentúl a gondnok, gróf Esterházy János fogja fizetni Tamás gróf tar­tozásait a hitbizományi vagyon jövedelmeiből. Gróf Esterházy Tamás szabad vagyona is zár alatt van Devecserben A hitelezők lefoglalták a devecseri kastély egész berendezését és felszerelését is, miután a kastély is a szabad vagyonhoz tartozik.

Gróf Esterházy Tamás különben beadványt inté­zett a veszprémi törvényszékhez és havi háromezer pengő tartásdij megállapítását kérte a maga számára.A törvényszék ebben az ügyben sem határozott még, valószínű azonban, hogy a gondnokság alá helyezéssel egy időben ekkora összegű tartásdijat is megállapít gróf Esterházy Tamás részére.

Megjelent a Pesti Hírlap, 1937. április 10-i számában.