A pölöskei r. kath „mester“ esete.

1883. deczember 7.

— Ajánlva a megyés püspök, az egyházmegyei fő- és a kir. tan- felügyelő urak magas figyelmébe! —

A devecseri esperességi kerületben, a noszlopi plébániához tartozik Pölöske német község. Ezen német, a vallást illetőleg róm. kath. község tanítója körülbelül másfél év óta Németh György. Ezen Németh György tanitó ellen egy folyamodvány következtében f. évi nov. ló 7. napján fegyelmi vizsgálat tartatott. Hogy talált-e a fegyelmi vizsgálat-bizottság Németh György ellenében valami törvénybe ütközőt, nem tudjuk, nem kutatjuk. Az a folyamodvány talán nem is törvénybe ütköző adatokat sorolt fel, hanem olyanokat, melyek a törvényt távolról sem érintik. — Határozottan állíthatjuk, hogy az a folyamodvány törvénybe nem ütköző olyan adatokkal töltetett meg, a melyeknek czélja egy ember megsemmisítése, egy tanítónak állásától való megfosztása.

Németh Györgyre a fegyelmi-bizottság kimondotta, hogy gyűlöli az egyházat, hogy vallástalan. Nagyon súlyos vádak ezek ! Minő adatokból következtette a fegyelmi-bizottság Németh Györgynek egyház gyülöletét és vallástalanságát ? Azokból-e, a melyek a folyamodványban voltak felsorolva, vagy azokból a vallomásokból, a melyeket ellene tanítványai és hívei tettek, nem tudjuk! Ha Németh György ellen az iskolagyermekek és a szülők soroltak fel adatokat, és pedig olyan adatokat, a melyek beigazolják Németh Györgynek valástalanságát és egyházi gyülöletét: akkor mindenben egyetértünk a fegyelmi bizottság eljárásával, egyet abban is, hogy a püspök ő nagyméltsóságánál hozzák javaslatba nevezett tanítónak felfüggesztését és hivatalától való megfosztását. A folyamodványban elmondott okok terhelhetik ugyan Németh Györgyöt, de nem elegendő arra, hogy állásától elmozdítható legyen. Ha az adatokat Németh György ellen a folyamodványiró annak ellenségeitől, roszakaróitól szedte össze, akkor fentartjuk magunknak a jogot arra nézve, hogy azokról az ellenségek- és roszakarókról, általában mindazokról, a kik nevezett tanítónak megsemmisítését, állásától való megfosztását tűzték ki czélul, egyet és mást elmondjuk.

Nem czélja e soroknak a bűnnek legyezése és a bűnösnek megvédése.

Ila Németh György bűnt, merényletet követett el egyháza ellen, ha vallástalanságot terjeszti iskolában és községben, példás és szigorú megbüntetését nagyon terhelő adatok esetében állásától való megfosztását várjuk. De ismerve Németh Györgyöt, ismerve lelkületét, elveit, életnézeteit és életczéljait, ismerve észbeli tehetségét, ismerve a tanításban való jártasságát, ügyszeretét és ügybuzgóságát, ismerve múltját és kínos küzdelmeit, ismerve azt, hogy a magyar nyelv terjesztése körül rövid idő alatt is érdemeket szerzett, a miért a tek. vármegye aranyakkal tüntette ki, nem tudjuk elhinni, hogy bűnt, merényletet követett volna el egyháza ellen, hogy a vallástalanságnak volna terjesztője. Németh György szabadelvüsége mellett is vallásos ember és buzgó ka- tholikus lehet,

Vannak Németh Györgynek elkeseredett, halálos ellenségei, a kikről ezúttal — reverentiából — nem szólunk semmit. Ezen ellenségek el is követnek mindent, hogy földönfutóvá, hivatalvesztetté tegyék. Hogy Németh György számtalanszor túlzásba esik, tudjuk, hogy sokszor tesz egyeseknek nem tetsző nyilatkozatokat; tapasztaltuk. De mivel az okokat is tudjuk, egy cseppet sem csodálkozunk túlzásai és nyilatkozatai felett! Németh György, ha az igazság részén van. egy pillanatra sem riadt vissza, hanem bátran hirdette azt s nem gondolt arra, hogy fejét betörheti. Németh György védelmére kelt agg édes apjának, a ki közel 60 évig szolgálta a r. k. egyházat és 60 év múlva fosztották meg állásától és eresztették világgá nyugdíj nélkül. Ezen védelemre lehet vizszavezetni a f. év nov. 7-én megtartott fegyelmi vizsgálatot.

A nmlt. s főt. püspök urnák, a mi szeretve tisztelt főpásztorunknak, a kinek nagy tudománya, igazságszeretete, mély bölcsesége, páratlan atyai jó szive, mindnyájunk előtt ismeretes, ítéletét ez ügyben nagy érdeklődéssel várjuk, mert tudják és hiszszük, hogy ő nagyméltósága egy olyan ítéletet nem szentesíthet, a mely egy szegény tanitócsalád szájából venné ki a kenyeret.

Nagyságos dr. Palotai F. egyházmegyei tanfelügyelő ur pedig, a ki a fegyelmi vizsgálatot teljesítő bizottság elnöke volt, meggyőződhetett arról, mennyire bűnös Németh György. Mi meg vagyunk arról győződve, hogy a főtanfelügyelő ur az igazságnak híven olyan jelentést fog ö nagy méltóságához felterjeszteni, a mely a valóságnak mindenben megfelel. Egy humánus, jó szivü, igazságszerető ember nem fogja magát befolyásoltatni senkitől, hanem a lelkiismeret szavára hallgatva tenni fog hogy tettét áldani és dicsőíteni, szivének nemességét hirdetni és emberbaráti szeretetét magasztalni lehessen.

A vármegye szeretett tanfelügyelőjét nagys. Stáhly György kir. tanácsos urat pedig kérjük, hogy ismert jószívűségét ez esetben ne vonja meg Németh Györgytől, a vármegye egyik törekvő és buzgó tanítójától. —

Ha igaz, hogy az uj Magyarország megalkotása körül nagy feladat vár a tanítói karra, akkor ne üldözzük annak egyes tagjait, ne bántsuk a tanítót, mert az is egy jogszemélyt képvisel az államban, a kinek kötelessége sok, joga azonban kevés van.

Megjelent a Veszprémi Független Hirlap, 1883. december 12-i számában.