A devecseri járás ünnepe – Két főszolgabíró ünneplése

— A NÉP tudósítójától. —

Impozáns és meleg ünnepséggel búcsúztatta vasárnap a veszprém vármegyei Devecser község és a járás közönsége Huszár József devecseri főszolgabírót, aki negyvenévi szolgálati, illetve 23 évi szolgaibírói tevékenysége után nyugdíjaztatását kérte.

Az ünnepség a főszolgabírói hivataliban kezdődött, ahol a járás tisztikara nevében Bellák Endre, az újonnan választott főszolgabíró üdvözölte távozó kartársát. A járás területéiről besereglett jegyzők részéről Szabó Ferenc községi főjegyző üdvözölte meleg szavakkal a távozó főszolgabírót s egyúttal átnyújtotta azt az alapítólevelet, amellyel a jegyzőikar Huszár József főszolgabíró nevének megörökítésére a főszolgabíró nevére a Jegyzők Országos Árvaháza Egyesületénél 5 millió korona alapítványt tett. A járási csendőrörsök nevében Szalag Károly csendőrtiszthelyettes üdvözölte katonás tisztelettel Huszár főszolgabírót, majd a járás közönsége déli 12 órakor a községháza tanácstermében

díszközgyűlést

tartott, amelyen nagyszámban gyűltek össze a résztvevők a járás és a vár megye minden részéből.

A gyűlésen Matauschek József, a devecseri járásbíróság elnöke elnökölt. Antal Lajos somlyóvásárbelyi plébános emelkedett szellemű szép beszédben emlékezett meg Huszár főszolgabíró négy évtizedes kiváló tevékenységéről. Jókay-Ihász Miklós dr. földbirtokos üdvözölte ezután hosszabb beszédben Bellák Endrét, a járás új főszolgabíróját, felemlítve a kommunizmus idején tanúsított jellemes magatartását. Végül Oláh György üdvözölte keresetlen szavakkal a járás gazdáinak nevében a két főszolgabírót. Délben a két főszolgabíró tiszteletére a kaszinó nagytermében 200 terítékes bankett volt, amelyen a vármegye, a járás és a község kiválóságai voltak jelen. .

Az ebédnél a vármegyei tisztikar nevében és az alispán képviseletében Kenessey Zoltán dr. vármegyei aljegyző köszöntötte fel a két főszolgabírót, majd felköszöntőt mondtak még: Keresztes József királyi járásbíró. Romándy Viktor tüskevári esperes-plébános, Prácsel Elek dr. magyardolányi plébános, Matauschek József kir. járásbíróségi elnök, Csorba Géza dr. szolgabíró, Balcza-Botter Béla kir. főügyészhelyettes s még számos felköszöntő hangzott el a két főszolgabíró ünneplésére.

Megjelent A NÉP 1925. szeptember 23-i számában.